Ouderraad


De ouderraad vindt het een uitdaging om samen met het schoolteam, de leerlingen en de ouders de Archipelschool nog leuker te maken. De middelen die daarvoor beschikbaar zijn, zijn de jaarlijkse ouderbijdragen in geld en in inzet!

De ouderbijdrage is in beginsel vrijwillig maar wel hard nodig. Voor het schooljaar 2016-2017 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op Euro 75,- per kind. In aanloop naar de jaarvergadering in oktober zal de OR een advies over de hoogte van de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar aan de MR voorleggen, waar de MR instemming aan zal verlenen. In de jaarvergadering zullen OR en MR  toelichten hoe de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage tot stand is gekomen.
 
De ouderraad vergadert 10x per jaar van 20.00 – 22.00 uur in de keuken op school. De vergaderingen van de OR zijn openbaar en staan vermeld in de kalender. Tijdens de vergaderingen wordt gesproken over te organiseren activiteiten, over de besteding van de ouderbijdragen, nieuwe projecten en initiatieven. Saskia Zaat en een teamlid wonen de vergaderingen van de ouderraad bij.
 
Tijdens de jaarvergadering, die in oktober plaatsvindt, legt de ouderraad verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen. De ouderraad probeert bij haar werk zoveel mogelijk andere ouders te betrekken. Het is de kunst mensen dát te vragen waar ze goed in zijn.
 
Vele handen maken licht werk!