Inspiratie


DE ONDERWIJSPRAKTIJK OP DE ARCHIPEL

Ambitie

Onze ambitie is om de kinderen te helpen zich te vormen tot zelfredzame, zelfstandige en sociale individuen. Kinderen van de Archipelschool zijn ruimdenkend en meelevend in een multiculturele samenleving. Ze houden rekening met hun medemensen. Wij leren de kinderen samenwerken en gebruik maken van elkaars talenten. Zo worden ze zich bewust van hun eigen leerproces en leren te vertrouwen op eigen kunnen.

Visie

Verantwoordelijkheid, vertrouwen en betrokkenheid zijn de pijlers van de onderwijskundige visie van de Archipelschool.

Zelfstandigwerken

Het aanbod van het werk dat kinderen zelfstandig maken, is in principe geschikt voor groepen kinderen met, waar nodig, een aanpassing op niveau. Bij het samenstellen van het werk wordt rekening gehouden met het niveau en het tempo van de kinderen. Hierdoor raken kinderen niet gefrustreerd door een te hoog of te laag tempo of door te moeilijke of makkelijke stof.

Werkplan

Op de Archipelschool wordt gewerkt met klassikale momenten en “werkplantijd”, waarbij kinderen zelfstandig het werk plannen en uitvoeren. Kinderen kiezen hierbij zelf met welk vak zij aan de slag gaan. Het werken met een werkplan wordt gefaseerd opgebouwd. Halverwege groep 3 maken kinderen kennis met het dagwerkplan. Geleidelijk groeit dit in de hogere leerjaren uit tot een weekwerkplan. Niet alle kinderen kunnen dit proces op hetzelfde moment aan. Deze verschillen accepteren we en de taken zullen daarom niet voor elk kind hetzelfde zijn. Getracht wordt het werk zo veel mogelijk aan te passen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.

De planning van het werk

Indien dat noodzakelijk is, ondersteunt de leerkracht de leerling bij het plannen van het werk. In iedere groep is een zogenaamde time timer, waarop kinderen op ieder gewenst moment kunnen zien hoeveel tijd er beschikbaar is.

De leerweg

Leerkrachten en de interne begeleider dragen zorg voor een goede opbouw van de leerstof (leerlijn), om te voorkomen dat er hiaten in de cognitieve ontwikkeling van kinderen ontstaan. Leerkrachten stellen tussen- en einddoelen vast. Deze lesdoelen zijn niet alleen voor de leerkrachten, maar ook voor de leerlingen helder.

Niveaugroepen en leerstrategie

Instructie, gericht op een groep kinderen, wordt gegeven als de overige kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Tijdens de instructie geeft de leerkracht de leerlingen uitleg, passend bij de leerstrategie en de mogelijkheden van de kinderen.

Werkplek

Kinderen hoeven niet uitsluitend in het klaslokaal te werken. Wij willen kinderen stimuleren een groeiend eigenaarschap te ontwikkelen van hun eigen leerproces. Onderdeel hiervan is het bewust zijn van hun eigen leerstijl en besef van taakgerichtheid. Voor het verwerken van de lesstof of het werken aan zelfstandige taken, worden de leerlingen uitgenodigd om ook van de gang en het “stiltelokaal” gebruik te maken.[/su_spoiler]

Tutoren

We besteden veel aandacht aan het samen – spelen en werken. Het werken met tutoren is niet meer weg te denken op de Archipelschool. Na een korte training helpen leerlingen uit de groepen 7 en 8 op een afgesproken tijd jongere leerlingen bij alle mogelijke opdrachten en activiteiten. Naast het sociale aspect bevordert tutoring het competentie- en verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen. Uiteraard wordt een tutortraject gevolgd en begeleid door de leerkracht en/of de interne begeleider.

Controle en reflectie op de eigen leerresultaten

Vooral in de bovenbouwgroepen kijken kinderen het gemaakte werk zelf na, waarna de kinderen worden uitgenodigd op het werk te reflecteren.

Verantwoording voor de eigen leerresultaten

Sommige kinderen blijven moeite houden met het zich verantwoordelijk voelen voor het werk dat zij maken. Deze kinderen worden extra begeleid/ondersteund door de leerkracht.